PODMÍNKY PRONÁJMU

provozovatele půjčovny BEZVA PŮJČOVNA na internetové adrese www.bezvapujcovna.cz. Půjčovnu provozuje fyzická osoba Radek Sedlák podnikající dle živnostenského zákona pod IČ 65568451 se sídlem Brod nad Tichou 39, PSČ 34815.

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 21 let, být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let a v době zapůjčení Vozidla splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit, přepravovat domácí mazlíčky aj. zvířata a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Doba nájmu

Konkrétní doba nájmu Vozidla je stanovena vždy ve Smlouvě. Minimální doba pronájmu je stanovena takto:

 • dodávky:
  celoročně – od jednoho dne, cena zapůjčení  je od 999,- Kč  za jeden (bez asistenčních služeb) po cenu 2.500,- Kč (s asistenční službou).  Uvedené ceny jsou bez DPH .
 • obytné vozy:
  celoročně – minimálně na 7 dní, cena u nových vozů je včetně asistenčních služeb

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 1500 Kč za vyprázdnění. K převzetí i zpětnému vrácení vozu je nutné počítat s dostatečným časem cca. 60 – 90 minut. Vůz je vybaven povinnou výbavou platnou dle legislativy ČR. Vůz je vybaven také hasicím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 9 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 17 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s Pronajímatelem dohodnuto jinak. Jako 1 den pronájmu ve smyslu poplatku se počítá každých započatých 24 hodin. Za příplatek je vůz možno přistavit kdekoli v ČR po předchozí dohodě.

Nájezd kilometrů

Pro obytné vozy i užitkové dodávky platí denní limit nájezdu 250 km. Předmětem kontroly bude celkový nájezd kilometrů za dobu zápůjčky, kdy se jako 1 den počítá každých započatých 24 hodin od sjednané doby zápůjčky. Nájezd kilometrů nad tuto hodnotu bude zatížen poplatkem 3 Kč za každý kilometr nad tuto hranici + DPH.

Servisní poplatek – dodávky půjčené na méně než 6 dní

Servisní poplatek 1.950 Kč vč. DPH účtujeme pouze při pronájmu dodávky na dobu kratší než 6 dní včetně (v pronájmu na 7 a více dní není účtován).

Poplatek zahrnuje:

 • kompletní vyčištění interiéru vozidla (s výjimkou nadměrného znečištění, které je účtováno samostatně),
 • profesionální umytí exteriéru vozidla (s výjimkou nadměrného znečištění, které je účtováno samostatně),
 • doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje apod.),
 • příprava vozidla – drobné opravy a servisní práce,
 • asistenční služba na telefonu.

Servisní balíček ZDARMA – ostatní pronájmy

Při půjčení obytných vozů a dodávek na 7 dní a více vám poskytujeme kompletní servisní balíček služeb ZDARMA. Balíček zahrnuje:

 • kompletní základní vyčištění exteriéru a interiéru vozu (s výjimkou nadměrného znečištění),
 • 2 ks plných plynových lahví,
 • chemie do WC,
 • doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje apod.),
 • příprava vozidla,
 • asistenční služba na telefonu,
 • hlídané parkoviště pro váš os. vůz během dovolené.

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 20 000 Kč (v případě obytných vozů). Kauce se hradí hotově při převzetí vozu. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru vozidla.

Pojištění

Vůz má Pronajímatelem na dobu nájmu sjednáno:

 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem Vozidla s územní platností dle zelené karty (výjma Albánie a Černé Hory) ve výši 50 mil. Kč,
 • Havarijní pojištění a pojištění proti krádeži a poškození na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny, pro případ poškození nebo zničení Vozidla a výbavy havárií, živelní událostí, vandalismem a pro případ odcizení Vozidla a obvyklé výbavy. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí, jejíž konkrétní výše je uvedena ve Smlouvě. Pojištění se nevztahuje na zavazadla, osobní věci a přepravované osoby. Pojištění se nevztahuje zejména na případy, kdy Nájemce bez souhlasu Pronajímatele přenechal užívání Vozidla nebo řízení Vozidla jiné osobě, řídil Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků anebo jiných látek,které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, anebo takové osobě přenechal Vozidlo k řízení nebo bez souhlasu Pronajímatele používal Vozidlo mimo území České republiky. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé z důvodu nedodržení technických podmínek a provozních pokynů výrobce Vozidla, Smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek nájmu Vozidla nebo pojistných podmínek,
 • ostatní pojištění si v případě potřeby hradí Nájemce.

Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět Pronajímateli. Doplatek nájemného a servisní poplatek (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 1 – 6 dnů) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 7 pracovních dnů před převzetím vozu. Kauci zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím vozu.

 • dodávky:
  celoročně – od jednoho dne, cena zapůjčení  je od 999,- Kč  za jeden (bez asistenčních služeb) po cenu 2.500,- Kč (s asistenční službou). Uvedené cen jsou bez DPH
 • obytné vozy:
  celoročně – minimálně na 7 dní, cena zápůjčky  od 2.500,- Kč dle typu vozu, u nových vozů je včetně asistenčních služeb. Uvedená cena je bez DPH

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje Pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu, zjištění pobytu zvířat či kouření účtuje Pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje Pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky Pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s Pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

Porušení dopravních předpisů nájemcem

Nájemce je povinen dodržovat dopravní předpisy platné v zemi, ve které vůz provozuje. V případě spáchání dopravního nebo jiného přestupku bude nájemci účtován administrativní poplatek 2000 Kč za vyřízení náležitostí spojených se spácháním přestupku. Přestupek je nájemce povinen uhradit v řádném termínu organizaci nebo úřadu, u které byl přestupek nebo pokuta vydán a tuto skutečnost prokazatelně doložit Pronajimateli. V opačném případě bude pokuta přefakturována nájemci včetně příslušného penále.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje Pronajímatel nájemci odstupné ve výši 20 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 61 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 31 až 60 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 11 až 30 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 10 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy info@autoseven.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu Pronajímatele.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřené smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z uzavřené smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Pronajímatel je oprávněn k pronájmu zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je sekce pojednávající o nakládání s a ochraně osobních údajů, které jsou detailně popsány v samostatném dokumentu. Dokument k přečtení naleznete zde.

Kontaktní údaje

Bezvapujcovna.cz
Trstěnice 18, 353 01 Trstěnice, Okres Cheb, Karlovarský kraj
Areál Autobazar Auto Seven, Plzeňská 853/26, 353 01 Mariánské Lázně
Telefon: 602 455 236
E-mail: info@autoseven.cz